Nauka trwa trzy semestry realizowane w ciągu jednego roku kalendarzowego, w systemie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela), łącznie 21 zjazdów. Całkowita liczba godzin dydaktycznych przekracza 400. Zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym, z częścią teoretyczną w formie wykładów realizowanych zdalnie i częścią praktyczną odbywającą się w pracowniach Uczelni. Części teoretyczna i praktyczna zaplanowane są w ramach osobnych zjazdów, przy czym ćwiczenia prowadzone w murach Uczelni obejmują ok. połowy przewidzianych zjazdów.

Opłata wynosi 6 000 zł na uczestnika za całe studia (istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach 3 000 zł i 3 000 zł).

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI/o w Poznaniu
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
Tytuł przelewu: imię i nazwisko Słuchacza, SUBKONTO nr 293.72.924

Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia, przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci kierunków przyrodniczych i medycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają w dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia,
  2. kwestionariusz osobowy (pobierz plik pdf),
  3. odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. zobowiązanie do pokrywania opłat czesnego, w przypadku pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej
  5. adres do korespondencji.

Dokumenty te można przesłać przesyłką poleconą na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Żywienia
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

Warunkiem podjęcia studiów jest:

  • 1) zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia między Uniwersytetem a słuchaczem w formie pisemnej,
  • 2) złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów.

Do pobrania

Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w wersji doc do pobrania tutaj (załącznik nr 2)

Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe - skierowanie przez zakład pracy - w wersji doc do pobrania tutaj (załącznik nr 3)

Wzór skierowania na studia podyplomowe

Wniosek o wystawienie faktury

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w wersji PDF do pobrania tutaj.

W przypadku braku minimalnej wymaganej liczby słuchaczy studiów podyplomowych, edycja nie zostanie uruchomiona.