REGULAMIN
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwany dalej regulaminem, określa organizację i tok studiów podyplomowych, w szczególności ogólne zasady tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych, prawa i obowiązki słuchaczy tych studiów oraz zasady odpłatności za studia podyplomowe.

§ 2

1. Studia podyplomowe, zwane dalej studiami, prowadzi wydział lub instytut/katedra, lub ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna, zwana dalej OJD.
2. Studia mogą być także prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1, we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej Uczelnią i instytucjami naukowymi spoza Uczelni, na podstawie porozumienia, za zgodą Rektora.
3. Utworzenie lub zniesienie studiów, a także zmiana nazwy następuje na podstawie zarządzenia Rektora wydanego na wniosek dziekana lub przewodniczącego Rady ds. OJD, zaopiniowany przez radę wydziału lub Radę ds. OJD.
4. Nadzór nad realizacją studiów sprawuje dziekan lub przewodniczący Rady ds. OJD.
5. Jednostką koordynującą studia w ramach Uczelni jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwane dalej CKU.

§ 3

1. Studia są prowadzone w języku polskim lub obcym.
2. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
3. Studia odbywają się według programu kształcenia uchwalonego przez radę wydziału lub Radę ds. OJD, zgodnie z wytycznymi Senatu.
4. Szczegółowy plan studiów jest przekazywany słuchaczom przed lub wraz z rozpoczęciem pierwszego semestru.

§ 4

1. Studia są odpłatne. Warunki odpłatności określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a uczestnikiem studiów podyplomowych, zwanym dalej słuchaczem.
2. Podstawą ustalania wysokości opłaty jest kalkulacja kosztów studiów, sporządzona wg zasad określonych zarządzeniem Rektora.
3. Kalkulację, o której mowa w ust. 2, sporządza się dla każdej edycji studiów. Zatwierdzenie kalkulacji stanowi podstawę do uruchomienia edycji.
4. Studia mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat ustala się z uwzględnieniem tego finansowania.
5. W przypadku organizowania studiów na zamówienie jednostki pozauczelnianej, kwotę obejmującą całkowity koszt prowadzenia wpłaca jednostka zamawiająca, nawet gdy liczba osób skierowanych na studia jest mniejsza od przyjętej w kalkulacji.
6. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy słuchaczy, słuchacz ponosi opłaty za studia w wysokości proporcjonalnej do liczby przeprowadzonych zajęć objętych planem studiów oraz ich kosztów ponoszonych przez Uczelnię.

II. UTWORZENIE STUDIÓW

§ 5

1. Wniosek o utworzenie studiów składa Rektorowi dziekan lub przewodniczący Rady ds. OJD, nie później niż dwa miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.
2. Wniosek o utworzenie studiów zawiera:
1) uchwałę rady wydziału lub Rady ds. OJD w sprawie utworzenia studiów;
2) program kształcenia;
3) propozycję kandydata na kierownika studiów;
4) szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym zakres wymagań stawianych kandydatom;
5) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
6) kalkulację sporządzoną dla przewidywanej liczby słuchaczy;
7) warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów.
3. W przypadku organizowania studiów na zamówienie jednostki pozauczelnianej, poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć dokument potwierdzający uzgodnienie programu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów realizacji oraz porozumienie o prowadzeniu tych studiów, obowiązujące pod warunkiem ich uruchomienia.

III. KIEROWNIK STUDIÓW

§ 6

1. Kierownikiem studiów jest nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni.
2. Kierownika powołuje Rektor na wniosek dziekana lub przewodniczącego Rady ds. OJD, za zgodą odpowiednio rady wydziału albo Rady ds. OJD.
3. Zasady wynagradzania kierownika określa zarządzenie Rektora.

§ 7

Do obowiązków kierownika studiów należy:
1) opracowanie programu kształcenia;
2) opracowanie kalkulacji kosztów studiów;
3) organizacja i kierowanie przebiegiem studiów;
4) prowadzenie akcji promocyjnej i rekrutacji;
5) prowadzenie bieżącej dokumentacji studiów;
6) złożenie w CKU, za pośrednictwem dziekana, sprawozdania z realizacji studiów, wraz z końcowym rozliczeniem kosztów studiów.

IV. ZASADY REKRUTACJI

§ 8

1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem § 10 niniejszego regulaminu.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają w dziekanacie lub w sekretariacie jednostki prowadzącej studia następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia;
2) kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
3) odpis albo poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.

§ 9

1. Rekrutację prowadzi kierownik studiów lub komisja powołana na jego wniosek przez dziekana lub przewodniczącego Rady ds. OJD. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół.
2. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje dziekan lub przewodniczący Rady ds. OJD.
3. Decyzję o której mowa w ust. 2 doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 10

Wydział lub OJD prowadząca studia ogłasza warunki i tryb rekrutacji, limit miejsc oraz termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

§ 11

1. Kandydat na studia nabywa praw słuchacza w momencie podpisania pisemnej umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.
2. Słuchacz studiów ma prawo do:
1) uzyskania w ramach zajęć dydaktycznych rzetelnej i nowoczesnej wiedzy podnoszącej jego kwalifikacje zawodowe;
2) korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
3) zgłaszania władzom wydziału uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej.
3. Słuchacz studiów jest zobowiązany do:
1) udziału w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskiwania wymaganych zaliczeń i pozytywnych ocen z egzaminów;
2) przygotowania pracy końcowej, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany w programie kształcenia oraz złożenia jej w określonym terminie w dziekanacie lub sekretariacie studiów;
3) terminowego wnoszenia opłat za studia, zgodnie z zawartą umową;
4) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni;
5) niezwłocznego powiadomienia na piśmie kierownika studiów o zmianie danych osobowych;
6) dbania o dobre imię Uczelni i poszanowania jej mienia.

§ 12

1. Egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane we wcześniej ustalonych terminach.
2. Słuchacz, który z ważnych i odpowiednio udokumentowanych powodów nie zgłosił się na zaliczenie lub egzamin, zachowuje prawo do zdawania w innym terminie, wyznaczonym przez wykładowcę.
3. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.

§ 13

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
1) bardzo dobry – 5,0;
2) dobry plus – 4,5;
3) dobry – 4,0;
4) dostateczny plus – 3,5;
5) dostateczny – 3,0;
6) niedostateczny – 2,0;
7) zaliczenie bez oceny – zal.

§ 14

W szczególnych przypadkach, na wniosek słuchacza, kierownik studiów może udzielić przerwy w studiach, trwającej nie dłużej niż 2 lata.

§ 15

1. Skreśla się słuchacza z listy słuchaczy studiów w przypadku:
1) niezaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów;
2) nieetycznego uzyskania zaliczenia zajęć lub naruszenia praw autorskich w pracy wymaganej tokiem studiów;
3) niezłożenia w terminie pracy końcowej, jeśli taki obowiązek przewiduje program kształcenia;
4) niewniesienia w ustalonym terminie opłaty semestralnej;
5) rezygnacji ze studiów.
2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) popełnienia czynu uchybiającego godności członka społeczności akademickiej;
2) zniszczenia mienia Uczelni.
3. Decyzję o skreśleniu podejmuje dziekan lub przewodniczący Rady ds. OJD, na wniosek kierownika studiów.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 16

1. Warunkiem ukończenia studiów jest:
1) spełnienie wymagań określonych w programie kształcenia;
2) przedłożenie pracy końcowej, o ile taki obowiązek jest przewidziany;
3) uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS;
4) zdanie egzaminu końcowego.
2. Pracę końcową należy przedłożyć najpóźniej 3 miesiące od zakończenia ostatniego semestru studiów. W szczególnych przypadkach termin ten może decyzją dziekana lub przewodniczącego Rady ds. OJD zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie obowiązujących egzaminów wskazanych w programie studiów.
4. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub przewodniczącego Rady ds. OJD, na wniosek kierownika studiów.
5. Egzamin końcowy jest oceniany zgodnie ze skalą określoną w § 13.
6. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu końcowego słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego, w terminie miesiąca od daty pierwszego egzaminu.

§ 17

1. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia, wydane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Warunkiem wydania świadectwa jest przedstawienie przez słuchacza wypełnionej karty obiegowej i uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

1. Przebieg studiów jest dokumentowany w:
1) albumie słuchacza;
2) indeksie.
2. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza się również protokół egzaminu końcowego oraz pracę końcową, jeśli jej przygotowanie zostało przewidziane w programie studiów.
3. Dokumentację przebiegu studiów prowadzi jednostka prowadząca studia.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu rada wydziału lub Rada ds. OJD może zastosować regulacje dodatkowe, wynikające ze specyfiki studiów.
2. Dodatkowe regulacje nie mogą być sprzeczne z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, niniejszym regulaminem oraz nie mogą zmieniać uprawnień oraz obowiązków kierownika i słuchacza studiów.