Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

REGULAMIN

Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwany dalej regulaminem, określa ogólne zasady tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych, zasady odpłatności oraz prawa i obowiązki słuchaczy tych studiów.

 

§ 2

 1. Studia podyplomowe, zwane dalej studiami, prowadzi wydział lub instytut/katedra albo ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna.
 2. Studia mogą być także prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1, we współpracy z innymi jednostkami uczelni i instytucjami naukowymi spoza uczelni, na podstawie porozumienia.
 3. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, wymaga zgody Rektora.

 

§ 3

 1. Utworzenie lub zniesienie studiów a także zmiana nazwy następuje na podstawie zarządzenia Rektora wydanego na wniosek dziekana lub przewodniczącego Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, zaopiniowany przez radę wydziału lub Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.
 2. Nadzór nad realizacją studiów sprawuje dziekan lub przewodniczący Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.
 3. Jednostką koordynującą studia w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej Uczelnią, jest Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU).

 

§ 4

 1. Studia są prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
 3. Studia odbywają się według planu i programu uchwalonego przez radę wydziału lub Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

 

 

§ 5

 1. Studia są odpłatne. Warunki odpłatności określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a słuchaczem.
 2. Podstawą ustalania odpłatności jest kalkulacja, obejmująca wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie.
 3. Kalkulację, o której mowa w ust. 2, sporządza się dla każdej edycji studiów. Zatwierdzenie kalkulacji stanowi podstawę do uruchomienia edycji.
 4. Studia podyplomowe mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów.
 5. W przypadku organizowania studiów na zamówienie jednostki pozauczelnianej, kwotę obejmującą całkowity koszt prowadzenia wpłaca jednostka zamawiająca, nawet gdy liczba osób skierowanych na studia jest mniejsza od przyjętej w kalkulacji.
 6. Warunkiem rozpoczęcia zajęć na studiach finansowanych zgodnie z ust. 4 i 5 jest uzyskanie opłaty od instytucji zewnętrznej lub od jednostki zlecającej prowadzenie studiów.

 

II. UTWORZENIE I WZNOWIENIE STUDIÓW

 

§ 6

 1. Wniosek o utworzenie lub wznowienie studiów składa Rektorowi dziekan lub przewodniczący Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.
 2. Wniosek o utworzenie studiów należy złożyć do Rektora nie później niż dwa miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia, a o wznowienie nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia.

 

§ 7

 1. Wniosek o utworzenie studiów zawiera:
  1. uchwałę rady w sprawie utworzenia studiów,
  2. informację zawierającą nazwę studiów, cel, tryb, zakres programowy i czas trwania,
  3. propozycję kandydata na kierownika,
  4. imienny wykaz wykładowców i pracownika obsługi,
  5. plan i program studiów,
  6. przewidywaną liczbę słuchaczy,
  7. szczegółowe warunki i tryb rekrutacji,
  8. zakres wymagań stawianych kandydatom,
  9. przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
  10. kalkulację sporządzoną dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej pokrycie kosztów,
  11. warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów.

 

 1. W przypadku organizowania studiów na zamówienie jednostki pozauczelnianej, poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć dokument potwierdzający uzgodnienie programu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów realizacji.

§ 8

Wniosek o wznowienie studiów zawiera:

 1. plan i program studiów,
 2. propozycję kandydata na kierownika,
 3. imienny wykaz wykładowców i pracownika obsługi,
 4. uchwałę rady dotyczącą spraw, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 5. kalkulację sporządzoną dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej pokrycie kosztów.

 

III. KIEROWNIK STUDIÓW

 

§ 9

 1. Kierownikiem studiów jest nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 2. W wyjątkowych przypadkach kierownikiem może być specjalista spoza Uczelni, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Kierownika powołuje Rektor na wniosek dziekana lub przewodniczącego Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, za zgodą rady tej jednostki.
 4. Zasady wynagradzania kierownika regulują odrębne przepisy.

 

§ 10

Do obowiązków kierownika studiów należy:

 1. opracowanie planu i programu studiów,
 2. przygotowanie obsady kadrowej,
 3. opracowanie kalkulacji kosztów,
 4. organizacja studiów,
 5. prowadzenie akcji promocyjnej, rekrutacji i dokumentacji,
 6. złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego, za pośrednictwem dziekana, sprawozdania z realizacji studiów, wraz z końcowym rozliczeniem kosztów.

 

IV. PLAN I PROGRAM STUDIÓW

 

§ 11

 1. Plan i program studiów uchwala, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni, rada wydziału lub Rada ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.
 2. Plany studiów określają:
  1. przedmioty z rozłożeniem na semestry wraz z punktami ECTS,
  2. harmonogram zjazdów,
  3. sposób realizacji przedmiotów (wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne i terenowe),
  4. obowiązujące w każdym semestrze zaliczenia i egzaminy,
  5. zasady ukończenia studiów.
 3. Program studiów obejmuje:
  1. zestaw nauczanych przedmiotów,
  2. liczbę godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów,
  3. podstawowe treści programowe dla każdego przedmiotu,
  4. wykaz nauczycieli akademickich realizujących przedmioty.
 4. Szczegółowy plan i program studiów jest przekazywany słuchaczom przed lub wraz z rozpoczęciem pierwszego semestru.

 

§ 12

 1. Zajęcia są prowadzone w systemie semestralnym.
 2. Studia trwają nie krócej niż 2 semestry, jednak nie dłużej niż 4 i obejmują nie więcej niż 600 godzin zajęć programowych.
 3. Warunkiem ukończenia studiów może być wykonanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej.

 

V. ZASADY REKRUTACJI

 

§ 13

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.
 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2, winny złożyć dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 14

Wydział lub ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna prowadząca studia ogłasza warunki i tryb rekrutacji, limit miejsc oraz termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć.

 

§ 15

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają w dziekanacie lub w sekretariacie jednostki prowadzącej studia następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie,
  2. kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  3. odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr lub skierowanie z zakładu pracy ze zobowiązaniem pokrycia kosztów.
 2. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.

 

§ 16

 1. Rekrutację prowadzi kierownik studiów lub komisja powołana na jego wniosek przez dziekana lub przewodniczącego Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół.
 2. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan lub przewodniczący Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

§ 17

 1. Warunkiem podjęcia studiów jest:
  1. zawarcie pisemnej umowy o warunkach świadczenia usługi edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych,
  2. wniesienie pierwszej wpłaty określonej w umowie.
 2. W przypadku rezygnacji słuchacza w trakcie trwania studium, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Słuchacz, który wniósł opłatę a nie podjął studiów, może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty, zgodnie z zawartą umową.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

 

§ 18

Słuchacz studiów ma prawo do:

 1. uzyskania w ramach zajęć dydaktycznych rzetelnej i nowoczesnej wiedzy podnoszącej jego kwalifikacje zawodowe,
 2. korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni,
 3. zgłaszania uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej do kierownika studiów podyplomowych.

 

§ 19

Słuchacz studiów jest zobowiązany do:

 1. udziału w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskiwania wymaganych zaliczeń i pozytywnych ocen z egzaminów,
 2. przygotowania pracy końcowej, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany w planie i programie studiów oraz złożenia jej w określonym terminie w dziekanacie lub sekretariacie studiów,
 3. terminowego wnoszenia semestralnych opłat za studia,
 4. przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni,
 5. niezwłocznego powiadomienia na piśmie kierownika studiów o zmianie danych osobowych,
 6. dbania o dobre imię Uczelni i poszanowania jej mienia.

 

§ 20

W szczególnych przypadkach, na wniosek słuchacza, kierownik studiów może udzielić przerwy w studiach, trwającej nie dłużej niż 2 lata.

 

§ 21

 1. Egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane w terminach uzgodnionych ze słuchaczami.
 2. Słuchacz, który z ważnych i odpowiednio udokumentowanych powodów nie zgłosił się na zaliczenie lub egzamin, zachowuje prawo do zdawania w innym terminie, wyznaczonym przez wykładowcę.
 3. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.

 

§ 22

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobry bdb – 5,0

dobry plus db plus – 4,5

dobry db – 4,0

dostateczny plus dst plus – 3,5

dostateczny dst – 3,0

niedostateczny ndst – 2,0

zaliczenie bez oceny zal.

 

§ 23

 1. Słuchacz studiów zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
  1. niepodjęcia lub rezygnacji ze studiów,
  2. niezaliczenia semestru,
  3. niezłożenia w terminie pracy końcowej, jeśli taki obowiązek przewiduje plan studiów.
 2. Decyzję o skreśleniu podejmuje dziekan lub przewodniczący Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, na wniosek kierownika studiów.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

VI. UKOŃCZENIE STUDIÓW

 

§ 24

 1. Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymagań określonych w planie i programie studiów, w tym przedłożenie pracy końcowej, o ile taki obowiązek jest przewidziany, oraz uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS i zdanie egzaminu końcowego.
 2. Pracę końcową należy przedłożyć najpóźniej 3 miesiące od zakończenia ostatniego semestru. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie obowiązujących egzaminów wskazanych w programie studiów.
 4. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub przewodniczącego Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, na wniosek kierownika studiów.
 5. Egzamin końcowy jest oceniany zgodnie ze skalą określoną w § 22.
 6. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu końcowego słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego, w terminie 1 miesiąca od daty pierwszego egzamin.

 

§ 25

 1. Po ukończeniu studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia według wzoru określonego odrębnymi przepisami.
 2. Warunkiem wydania świadectwa jest przedstawienie przez słuchacza wypełnionej karty obiegowej i uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 26

 1. Przebieg studiów jest dokumentowany w:
  1. albumie słuchacza,
  2. indeksie,
  3. protokole egzaminu końcowego.
 2. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza się również pracę końcową, jeśli jej przygotowanie zostało przewidziane w programie studiów.
 3. Dokumentację przebiegu studiów prowadzi jednostka prowadząca studia.

 

§ 27

 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu rada wydziału lub Rada ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych może zastosować uregulowania dodatkowe, wynikające ze specyfiki studiów.
 2. Dodatkowe uregulowania nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem o szkolnictwie wyższym, Statutem Uczelni, niniejszym regulaminem oraz nie mogą zawężać uprawnień kierownika bądź słuchacza studiów ani zwiększać ich obowiązków w zakresie objętym regulaminem.

 

§ 28

 1. Od decyzji podjętych na podstawie niniejszego regulaminu słuchaczowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni.
 2. Najwyższym organem odwoławczym jest Rektor, który w przypadku uchylenia decyzji rozstrzyga sprawę merytorycznie.

 

§ 29

W przypadkach spornych, prawo do interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie ma Senat Uczelni.

 

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.